Ние ценим вашите служители

Човешки ресурси

Фокусирани към клиента,
Ориентирани към резултата

Управлението на човешките ресурси описва мениджмънта и управлението на служителите в организацията. Този процес включва разнообразни дейности и познания. Предоставяйки управлението на персонала на външен изпълнител, вие получавате ефективен начин на управление на  своите служители, и възможност да насочите своите сили и внимание към стратегическите цели за вашия бизнес.

Имате по-добър контрол върху процесите, свързани с управлението на персонала и върху конфиденциалността на нивата на възнаграждения на служителите, с което изграждате необходимото доверие за коректен работодател пред тях. Поради големия обем дейности, свързани с управлението на човешките ресурси, предлагаме услуги в няколко направления.

#1

ТРЗ и администриране на персонала

Този процес обхваща изготвянето и оформянето на всички документи, свързани с трудово-правните взаимотношения с вашите служители, изчисляване на трудовите възнаграждения, издаване на всички документи и удостоверения.
Тези услуги могат да се включат в счетоводното обслужване или да се ползват отделно. Предлаганите услуги включват:

 • Изготвяне на документи, свързани с трудово-правните отношения с вашите служители – трудови договори, допълнителни споразумения, заповеди за прекратяване
 • Попълване на трудови и осигурителни книжки
 • Изготвяне на граждански договори – сметки за изплатени суми, декларации, служебни бележки и др
 • Координиране и изготвяне на графици за работа
 • Обработка на отсъствията на служителите
 • Изчисляване и изготвяне на ведомости за работни заплати
 • Изчисляване на социални и здравни осигуровки и данъци, изготвяне на платежни нареждания
 • Подаване на необходимите справки и декларации в НАП
 • Подаване на болнични листове в НОИ
 • Изготвяне на служебни бележки, удостоверения и справки за служителите
#2

Консултации и анализи във връзка със заплащането и администрирането на персонала.

Взаимотношенията с хората, които работят за вас трябва да бъдат прозрачни и коректни. Всеки работодател се е сблъзквал с обема документация, която е необходима, за да се поддържат коректно досиетата на служителите, да отгаварят на изискванията на контролните органи, да изпълняват направените препоръки и предписания. Предлаганите услиги включват
 • Организиране на документацията относно вътрешните плавила и организацията на работна заплата, изискванията на ЗБУТ и др
 • Отстраняване на несътветствия и изпълнение на предписания от предишни проверки от държавните институции
 • Сътрудничество при проверки от ИТ и НАП по казуси, отнасящи се до персонала
#3

Разработване на длъжностни характеристики

Разработване на длъжностни характеристики. Длъжностната характеристика е управленски документ и гарантира прозрачност на взаимотношенията между работник и работодател. Тя трябва да описва отговорностите, задълженията и връзките на позицията по начин, по който наистина се случва в организацията. В нея се посочват точните критерии, според които служителя изпълнява позицията на която е назначен.
#4

Подбор на персонал

Процесът по подбор е важен за изграждането на успешен екип. Трябва да изберете човек, който не само да притежава желаните от вас квалификация и трудов опит, но и такива личности разбирания, които да съвпадат с изградената от вас фирмена култура. Ние ще ви помогнем да намерите правилния за вас колега, като ви спестим време и енергия от срещи с потенциални кандидати, които за съжаление не са точния за вас човек. Ще ви помогнем да синхронизирате своите изисквания с актуалното състояние на пазара на труда.
Свържете се с нас

Ще ви спестим часове прекарани в объркване и стрес всеки месец.