Обработката на работните заплати и свързаните с тях начисления, удръжки, обезщетения и осигуровки саизключително динамични и са предмет на сложни изчисления. Професионалното отчитане на всички тези процеси, вярното изчисляване на осигурителните вноски, коректното начисляване на данъците, както и поддържането на документацията за личния състав, са свързани с познаването и прилагането на нормативни акта, които непрекъснато се променят. Освен това, много често поверителността на плащането на възнагражденията е от изключително значение за запазване на добрия работен климат в организацията. По тези и други причини е най-добре да възложите обработката на заплати на външен изпълнител.

Какво включва администрирането на трудовите възнаграждения?

1. Възнаграждения, осигуровки и данъци:

- Изчисляване на основна работна заплата, доплащания и обезщетения, бонуси и удръжки на персонала;

- Съставяне на авансова и/или месечна ведомост за заплати и документи за възнаграждения по извънтрудови правоотношенич;

- Изготвяне на фишове за заплати и сметки за изплатени суми - персонално за всеки служител;

- Изчисляване на осигуровките и изготвяне на платежни документи;

- Месечно подаване н аинформацията към НАП за преведените осигуровки и данъци.

2. Сумирано изчисляване на работно време - изготвяне н аграфици и отчетни форми

3. Справки - НСИ, за счетоводството и мениджмънта, при проверки и ревизии от НАП, НОИ, ИТ и др.

4. Трудови договори и трудови досиета

- Изготвяне на трудови договори, допълнителни споразумения, заповеди за отпуски, заповеди за прекратяване на трудов договор и подаване в НАП;

- Издаване на служебни бележки, ДДФЛ и други справки, изисквани от служителите;

Какво печелите вие?

Даверявайки ни се, вие печелите спокойствие, че имате всички документи, изисквани от българското законодателство. Гарантирате си конфендициалност на възнагражденията и спокойна работна среда.

И не на последно място - печелите време за вашия бизнес!

За контакти За контакти

 

тел: 0877007444 (Счетоводно обслужване)

тел: 0877009444 (Човешки ресурси)

тел: 0878561002 (Преводи и легализации)

E-mail: vikon.accounting@vikon-bg.com 

E-mail: office@nova-vizia.com 


 

 

WebXploit LTD
  • programming by WebXploit